محصولات › پارکت لمینیت › کرنوود 

کرنوود

طرح های الواری بسیار ساده وشیک

درصد سایش:AC3

ابعاد تایل:  1218 * 197 میلی متر

ضخامت  8/3 میلی متر

نوع قفل:DOUBLECLICK

تنوع بیش از 10 رنگ

قیمت اقتصادی


 

پارکت لمینیت › کرنوود

 •  درصد سایش:AC3
 •  ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 •  درصد سایش:AC3
 •  ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 •  درصد سایش:AC3
 •  ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 •  درصد سایش:AC3
 •  ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 •  درصد سایش:AC3
 •  ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 •  درصد سایش:AC3
 •  ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 •  درصد سایش:AC3
 •  ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 •  درصد سایش:AC3
 •  ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

بازگشت به پارکت لمینیت