لینوم فلکس

محصولات › پارکت لمینیت › کرنوود 

کرنوود

طرح های الواری بسیار ساده وشیک

درصد سایش:AC3
ابعاد تایل:  1218 * 197 میلی متر
ضخامت  8/3 میلی متر
نوع قفل:DOUBLECLICK
تنوع بیش از 10 رنگ
قیمت اقتصادی

 

 • درصد سایش:AC3
 • ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 • درصد سایش:AC3
 • ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 • درصد سایش:AC3
 • ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 • درصد سایش:AC3
 • ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 • درصد سایش:AC3
 • ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 • درصد سایش:AC3
 • ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 • درصد سایش:AC3
 • ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر

 • درصد سایش:AC3
 • ابعاد تایل:  1215 * 165 میلی متر