جهان به ترامپ خندید!

۰۴ مهر ۱۳۹۷

طبق نظر حسن روحانی آمریکا یی ها از مجمع عمومی هیچ دستاوردی نداشتند و حتی وقتی آقای ترامپ سخنرانی می کرد، وقتی اول سخنرانی اش خیلی از دولت دو ساله اش تعریف کرد، همه سالن خندیدند و همه رسانه ها گفتند سران جهان به آقای ترامپ خندیدند و رسانه های آمریکایی این را تحقیر دولت و ملت آمریکا تلقی کردند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: توانستیم مواضع خودمان را به صراحت تبیین کنیم که این مواضع، مواضع رهبری نظام، ملت ایران و مواضع کل نظام است. در این داستان در چارچوب مقررات بین المللی و قانون عمل کردیم و آنها قانون را زیرپا گذاشتند. جالب است کسی سران کشورها را در شورای امنیت دعوت می کند که خودش مصوبه شورای امنیت را زیر پا گذاشته است.

حسن روحانی گفت مساله دیگری که از یکی دو هفته مانده به برگزاری مجمع عمومی مطرح بود، اجلاس ویژه ای بود که آمریکا می خواست در شورای امنیت تشکیل دهد. ابتدا گفت اجلاس درباره ایران است و بعد گفتند درباره موضوع دیگری است اما در نهایت یک روز مانده به اجلاس، خود آقای ترامپ توئیت کرد که موضوع این اجلاس درباره ایران است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه آنچه آمریکایی ها از برگزاری این نشست شورای امنیت به عنوان هدف در نظر داشتند، درست بر ضد آن تمام شد و نتیجه عکس گرفتند، اضافه کرد در این نشست شورای امنیت، اولا نتوانستند موضوع ایران را موضوع اصلی اجلاس قرار دهند و به اصطلاح خودشان موضوع خلع سلاح و تسلیحات کشتار جمعی به عنوان موضوع جلسه انتخاب شد و ثانیا این جلسه تبدیل شد به جلسه حمایت قاطع از برجام و ترامپ در این جلسه تنها ماند و یک انزوای مجددی برای آمریکا بود.